Algemene verkoopsvoorwaarden

Bien Bio! BV
D’Hoye 24
9800 Deinze
T 0475 999 501
BE 0703 973 639

1. Deze voorwaarden worden altijd geacht uitdrukkelijk op het adres van onze maatschappelijke zetel te zijn overeengekomen. Zij vervangen steeds de voorwaarden van de medecontractant waarnaar bij diens bestelling zou verwezen worden.

2. Alle prijsoffertes zijn gebaseerd op de waarden van de lonen en de materialen die op het ogenblik van aanbod gelden. Indien deze wijzigingen ondergaan, kunnen wij de prijzen evenredig aanpassen. In elk geval worden de prijzen exclusief BTW opgegeven.

3. De medecontractant die zijn bestelling annuleert, is steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan vijfentwintig (25) procent van de waarde van de bestelling en zulks als tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen van de mogelijkheid zich door betaling van een als een volkomen redelijk ervaren vergoeding algeheel en definitief van de verbintenis opzichtens ons te ontdoen.

4. Onze verbintenissen zijn nooit resultaatverbintenissen, wel middelenverbintenissen.

5. Leveringstermijnen worden in werkdagen, slechts bij benadering uitgedrukt en dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt. In geval van vertraging kan de overeenkomst bijgevolg nooit in ons nadeel worden ontbonden, noch kan er in dat geval lastens ons schadevergoeding worden gevorderd.

6. De goederen worden verondersteld in onze magazijnen te zijn genomen en aanvaard. Zij reizen uitsluitend op risico van de medecontractant, zelfs in geval van franco verzending. Ook de bewaring van de goederen geschiedt, in afwachting van levering of afhaling, op risico van de medecontractant. Indien deze laatste na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen de goederen niet heeft afgehaald, hebben wij niet alleen het recht zonder levering te factureren, maar is er ons een forfaitaire vergoeding van 25 Euro per dag dat de goederen werden bewaard, verschuldigd.

7. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid zijn de overeenkomst naar behoren uit te voeren, behouden wij ons het recht voor er onmiddellijk een einde aan te maken, zonder tot schadevergoeding gehouden te kunnen zijn.

8. Wij kunnen de overeenkomst evenzeer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de medecontractant. Ook alsdan zijn wij geen enkele schadevergoeding verschuldigd. Het derde artikel van deze voorwaarden wordt in dat geval automatisch van toepassing.

9. De medecontractant erkent voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde goederen vooraleer tot aankoop ervan te zijn overgegaan. Andere zaken, zoals maatwerk of bestelde wijzigingen aan de (standaard)goederen, moet de medecontractant onmiddellijk na de levering en met zijn gegevens testen.

10. Eenmaal geleverd, zijn opmerkingen m.b.t. de kwaliteit als dusdanig uitgesloten. Indien andere klachten ons niet schriftelijk binnen de acht kalenderdagen en vóór gebruik, verwerking en/of voortverkoop toekomen, zijn wij niet verplicht er gevolg aan te geven. Verborgen gebreken moeten ons binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop ze konden zijn opgemerkt, worden gesignaleerd. Na verloop van die termijn zijn wij geen enkele vrijwaring meer verschuldigd. Steeds kunnen wij het terugzenden van gebrekkige goederen eisen, vermits wij ons het recht voorbehouden deze te vervangen of op onze kosten te herstellen. Onze vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van de met gebreken behepte goederen, met een minimum van negentig (90) dagen. Nooit kunnen wij gehouden zijn meer schadevergoeding te betalen dan de waarde van hetgeen geleverd werd .

11. Protest tegen een factuur kan enkel schriftelijk, moet gemotiveerd gebeuren en dient ons steeds uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum te hebben bereikt, zonder dat het nummer, noch de datum van die factuur worden vergeten.

12. De facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel. Bij gebreke aan stipte regeling zijn er van rechtswege zowel a) één procent verwijlintrest per begonnen maand verschuldigd tot op de dag van volledige regeling als b) een onveranderlijk verhogingsbeding gelijk aan tien (10) procent van het totaal factuurbedrag, zonder dat dit minder dan 111,55 Euro en meer dan 11.155,21 Euro kan bedragen. Het is bij dit alles van geen belang te weten of de werkelijk door ons geleden schade hoger dan wel lager is dan de aldus conventioneel vastgelegde vergoeding, net zomin er sprake kan zijn van enige private straf. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, noch andere inningskosten zijn in deze forfaitair bepaalde schadevergoeding begrepen.

13. Slecht betaalgedrag geeft ons het recht verdere leveringen onmiddellijk stop te zetten, zowel voor het geheel als voor het nog uit te voeren gedeelte, de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, meer schadevergoeding zoals onder het derde artikel alhier bedongen.

14. Zolang wij niet integraal zijn betaald, blijven de door ons geleverde goederen uitsluitend onze eigendom, d.w.z. uitgestelde eigendomsoverdracht, ook t.a.v. derden en zeker in het geval van faillissement van de medecontractant, principe dat pas wordt opgeheven door regeling van alles wat ons toekomt.

15. Schuldvergelijking tussen schadevergoedingen waarvoor wij zouden kunnen worden aangesproken en onze facturen, is uitgesloten.

16. Elke betwisting zal uitsluitend op basis van het Belgisch recht door de Vrederechter van het Kanton Deinze, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent of de Rechtbank van Koophandel te Gent worden beslecht en die territoriale bevoegdheidsregeling geldt evenzeer in het geval van een procedure kort geding. Er wordt daarbij niet alleen verwezen naar art. 624 (Belgisch) Ger.w. en art. 1247 (Belgisch) B.W. ook art. 3 van het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 en art. 5.1 en art. 17 E.E.G.-verdrag van 27 september 1968, versie 1989 (Verdrag van San Sebastian) zijn desgevallend algeheel van toepassing.